Először jársz itt?


Ha még nem jártál nálunk, azt javasoljuk először kattints ide!


Edzőtábor 2019!


Hotel Fortuna, Zalakaros Gyógyfürdő tér 6.
2019. augusztus 5-9.Edzés időpontok


Taekwondo:
(6−10 éves korig)
H, Sze: 18:15−19:15

(11 éves kortól)
H, Sze: 18:15−20:00

Hapkido
(12 éves kortól)
H, Sze: 17:00-18:30;
18:30−20:00
(2 csoport) [...]


A Taekwondo mozgásanyaga


Bázis­gya­kor­lat (Gibon Dongjak)

A báz­is­tech­ni­kák alkot­ják a Taek­wondo moz­gás­rend­sze­ré­nek alap­ját. Ezzel sajá­títja el a tanuló a Taek­wondo alap­jait. A hala­dás­ban kivi­te­le­zett ütések, rúgá­sok és hárí­tá­sok kom­bi­ná­ci­ója hosszas gya­kor­lás után koor­di­nált, össze­ren­de­zett moz­gást eredményez.
For­ma­gya­kor­la­tok (Poomse)

A for­ma­gya­kor­la­tok­ban vég­re­haj­tott moz­gás­so­ro­za­tok egy vagy akár több ember ellen vég­re­haj­tott külön­böző báz­is­tech­ni­ká­kat (ütések, rúgá­sok, hárí­tá­sok) fog­lal­nak magukba. Nagy­ban segíti a tanu­lót, hogy a koráb­ban már meg­is­mert báz­is­tech­ni­ká­kat folya­ma­to­san, pre­cí­zen, logi­kus kom­bi­ná­ci­ók­ban tudja gya­ko­rolni, mely fej­leszti a tech­ni­kák pon­tos­sá­gát, összehangoltságát.A Taekwondo-ban az elő­lép­te­tési skála össze­sen 19 részre van fel­osztva: 10 tanu­ló­övre (KUP-ra), vala­mint 9 mes­ter­fo­ko­zatra (DAN-ra). Az övszí­nek sor­rendje évszá­za­dos hagyo­má­nyo­kon alap­szik. Min­den for­ma­gya­kor­lat ren­del­ke­zik egy sajá­tos alap­rajz­zal, lépés­szám­mal, ame­lyek mélyebb jelen­tést hordoznak.
WTF Tanuló for­ma­gya­kor­la­tok és jelen­té­sük
(amik a fent emlí­tett 10 tanu­ló­övre vonatkoznak)

Poomse Taeguk Il jang: "Menny­or­szág", dél, apa. Az első Taeguk a Poomse-ok kez­dete. A hoz­zá­ren­delt triag­ram a Yang-ot (menny­or­szág, fény) jel­ké­pezi, ezért ezt a Poomse-t a menny­or­szág nagy­szerű­sé­gé­vel kell előadni, ezen poomse moz­du­la­tai a kezdő részére még könnyen elsjátíthatók.

Poomse Taeguk Yi jang: "Tó", dél­ke­let, fia­ta­labb leány. A tó mélyén kin­csek és rej­té­lyek leledz­nek. A Taeguk moz­du­la­tait azzal a tudat­tal kell vég­re­haj­tani, hogy az ember­nek kor­lá­tai van­nak, de eze­ken a kor­lá­to­kon túl lehet lépni. Ennek tuda­tá­ban örven­dez­nünk kell, tud­ván, hogy irá­nyít­hat­juk a jövőnket.

Poomse Taeguk Sam jang: "Tűz", kelet, máso­dik leány. A tűz­ben ren­ge­teg ener­gia van. A tűz segí­tett az ember­nek túl­élni, de hatal­mas kataszt­ró­fá­kat is oko­zott. Ezt a for­mát rit­mi­ku­san kell előadni energia-kitörésekkel.

Poomse Taeguk Sa hyong: "Vil­lám", észak kelet, idő­sebb fiú. A vil­lám az égből csap le és a föld szívja magába. A vil­lám­lás az egyik leg­erő­sebb ter­mé­szeti erő és ennek tuda­tá­ban kell előadni ezt a formát.

Poomse Taeguk Oh jang: "Szél", dél­nyu­gat, idő­sebb leány. A szél lágy erő, de néha pusz­tító szél­vésszé dagad­hat min­dent elpusz­títva az útjá­ban. A for­mát is úgy kell előadni, mint ami­lyen a szél, lágyan, de pusz­tító erővel.

Poomse Taeguk Yook jang: "Víz", nyu­gat, máso­dik fiú. A víz hegye­ket moz­gat­hat meg. Ez a forma olyan, mint a víz: Néha hely­ben áll, mint egy tó, más­kor szá­guld, mint egy gyors patak.

Poomse Taeguk Chil jang: "Hegy", észak­nyu­gat, fia­ta­labb fiú. A hegyek min­dig fen­sé­ge­sek, a méret nem szá­mít. Ezt a for­mát azzal a tudat­tal kell előadni, hogy a moz­du­la­tok is ily fen­sé­ge­sek és dicsé­retre méltók.

Poomse Taeguk Pal jang: "Föld", észak, anya. A for­má­hoz tar­tozó alak a Yin: a kez­det vége, a gonosz min­den jóban. Még a sötét­ség­ben is van egy kis fény.
WTF mes­ter for­ma­gya­kor­la­tok (fekete öv) sor­rendje, jelentése:

1. Koryo " A Koryo (Korea) a régi koreai ural­ko­dó­ház neve (A.D. 918‑1392). Az angol "Korea" szó a Koryo Ural­ko­dó­ház nevéből szár­ma­zik. A Koryo hagya­ték nagyon fon­tos a koreai nép szá­mára. Egyéb­ként a koreai nép nagy kitar­tást tanu­sí­tott a mon­go­lok agresszi­ó­já­nak ismétlődő leve­ré­sé­ben, akik abban az idő­ben folya­ma­to­san ver­ték le az akko­ri­ban ismert népe­ket. A Koryo fér­fiak szel­le­mé­nek a Taek­wondo moz­ga­lomba tör­ténő átül­te­tése a Koryo poomse. Követ­ke­zés­kép­pen a Koryo poomse min­den egyes moz­du­lata azt az erős meggyőző­dést és aka­ra­tot mutatja, amellyel a Koryo fér­fiak a mon­go­lo­kat kor­dá­ban tar­tot­ták és ezért ez a poomse az ember önne­velő maga­tar­tá­sá­nak, felel meg, amely­nek során követ­heti a meggyőző­dé­ses ember böl­cses­sé­gét és fel nem adó szel­le­mét. Régi dinasz­tia nevéből ered, bátor harc szimbóluma.

2. Kum Gang " A Keum­gang szó ere­deti jelen­tése: "túl kemény ahhoz, hogy eltör­jék". A koreai nép a koreai fél­szi­get leg­szebb hegyét "Keumgangsan"-nak nevezte el, amely a Taebaek lánc­hegy­ség­ben helyez­ke­dik el, a gyé­mán­tot pedig az ismert anya­gok közül "Keumgang-seok"-nak, a leg­ke­mé­nyebb­nek tartja. Esze­rint a Taek­won­dó­ban a Keum­gang a szel­lemi erőn ala­puló moz­gást jelenti, ami éppo­lyan szép és fen­sé­ges, mint a Gyé­mánt Hegy­ség és éppo­lyan kemény és ellen­álló, mint a gyé­mánt. A gya­kor­ló­vo­na­lak for­mája meg­fe­lel a hegy­sé­get jelentő kínai betű­nek. A Keum­gang poomse moz­du­lat­so­ro­za­tá­nak ezért olyan kemény és a vég­te­len­sé­gig vál­to­zásra képes fen­sé­ges szel­le­met kell tük­röz­nie, mint ami­lyen a hegyek szelleme."túl erős­nek lenni ahhoz, hogy megtörjenek"

3. Taeback " A Kore­á­ról szóló mito­ló­giai tör­té­net alap­ján az orszá­got a mon­da­beli Dan­goon ala­pí­totta meg elő­ször Taeba­ek­ban, a jelen­legi Baek­doo Hegy­ség­ben. A Baek­doo Hegy­ség Korea leg­fen­sé­ge­sebb és leg­ma­ga­sabb hegy­sége. Amint a lát­ható, a Taebaek poomse moz­gási alap­el­veit a taebaek szó­ból merí­tette, amely könnyűt és a koreai nép által szent­nek tar­tot­tat jelent. A Baek­doo Hegy­sé­get Korea szim­bó­lu­má­nak tekin­tik. Ezért a fen­tiek alap­ján a Taebaek poomse min­den moz­du­la­tát nem­csak pon­to­san és gyor­san, hanem kemé­nyen és eltö­kélt aka­rat­tal kell végrehajtani."tisztelettel fel­nézni a szentre" Paekdu hegy régi neve.

4. Pyon­won " Az emberi lény élet­tere a sík­ság. A ter­mé­keny és hatal­mas sík­ság biz­to­sítja szá­munkra az élel­met. Más­részt, a vég­te­le­nül elnyúló nagy nyílt sík­ság azt a fen­sé­ges érzést kelti ben­nünk, amely külön­bö­zik mind egy hegy­ség, mind a tenger-nyújtotta fel­emelő érzéstől. A sík terü­let, amely bőség­gel és kecses­ség­gel, vala­mint határ­ta­lan nagy­ság­gal áldott, a Taekwondo-mozgásban a Pyong­won poomse (Sík­ság). Ennek lényege a hatal­mas sík­ság poten­ci­á­lis ere­jé­ben és rugal­mas­sá­gá­ban, vala­mint annak fen­sé­ges szel­le­mé­ben rejlik"óriási sík­ság" a kitar­tás for­rása, erre ösztö­nöz és tanít.

5. Ship Jin " A deci­má­lis rend­szer a száz, az ezer, a mil­lió, a bil­lió, stb. sza­bá­lyos nume­ri­kus érték­rendje. Ebben az érte­lem­ben a 10-es az a szim­bo­li­kus szám, amely vég nél­küli fejlő­dést és növe­ke­dést jelent. De a növe­ke­dést min­dig befo­lyá­solja egy mód­sze­res és tör­vény­szerű sza­bály. A Ship­jin poomse léte a deci­má­lis rend­szer párat­lan vál­to­za­tos­sá­gá­ban és tör­vény­szerű fegyel­mé­ben gyö­ke­re­zik. A moz­du­la­tok min­den vál­ta­ko­zá­sá­nál sta­bi­li­tásra törek­sze­nek. Ezt a poomse-ot a "10"-est for­mázó kínai szám­jegy vona­lá­nak men­tén kell végrehajtani"10-es szám­rend­szer" fejlődő és növekvő rend­szert mutat.

6. Ji Tae " A keleti hit sze­rint min­den élőlény a földből jön ér oda is tér vissza. Való­já­ban a föld az élet kez­dete és vége. Az élőlé­nyek csak­úgy, mint a föld ter­mé­szeti jelen­sé­gei főként a föld for­du­la­ta­i­ból és alak­já­ból szár­maz­nak. A Jitae poomse az a moz­gás, amely a föld e tulaj­don­sá­gait és sajá­tos­sá­gait fel­hasz­nálja. Ennek a poomse-nak a kulcs­pontja azok­ban a moz­du­la­tok­ban van, ame­lyek a vissza­tart­ha­tat­la­nul áradó ener­gia és az erős izmok har­mó­ni­á­já­ból ered­nek, ugyan­úgy, aho­gyan a föld egye­te­mes intel­li­gen­ci­ája az élet­fenn­tar­tás nél­kü­li­sé­gé­ben és ere­jé­ben rejlik."föld" élet ere­dete és vége, ennek a jelképe.

7. Chunk­won " A keleti népek már az ősidok­tol fogva úgy hit­tek az égben és imád­ták azt, mint a világ­egye­tem és az emberi lények irá­nyí­tó­ját. Továbbá úgy gon­dol­ták, hogy a ter­mé­szet­ben min­dent az ég teremt és irá­nyít. A vég­te­le­nül nagy égbolt a halandó emberi lények sze­mé­ben titok­za­tos és mély­ér­telmű világ­nak tűn­het. A Che­onk­won poomse olyan moz­du­la­tok­ból áll, ame­lyek teli van­nak áhíta­tos­ság­gal és életerő­vel, mint ami­kor egy ember fel­néz a földről az égre, emlé­kez­tetve egy olyan sasra, amely fel­száll a magasba."ég" áhítat és életerő szim­bo­li­ká­ján alapul.

8. Han Soo " A vizet az élet for­rá­sá­nak tekin­tik. A víz folyó­kat alkot, ten­gert képez, mind­ezt egyet­len csepp­jéből. A víz lehet nyu­godt, de vad is. Ezen kívül a víz töké­le­te­sen fel­ve­szi annak a tar­tály­nak a for­má­ját, amely­ben tárol­ják. A Taek­wondo moz­du­la­tok a víz fenti ter­mé­sze­tét, folyé­kony­sá­gát, ere­jét és for­má­ló­dá­sát mutat­ják be. Ez a Han­soo poomse. Ezért a Han­soo során olyan erő­tel­je­sen és össze­han­golt for­má­ban kell támadni, mint aho­gyan azt a víz teszi."víz" vál­to­zé­kony­ság, moz­gé­kony­ság, rugal­mas­ság példája.

9. Ilyeo " A Budd­hiz­mus­ban a lélek kul­ti­vá­ci­ó­já­nak álla­pota az Ilyo, amely­ben a test és a lélek, én (az alany) és te (a tárgy), a lélek és az anyag egy­sé­get alkot. Ez azt jelenti, hogy az ember a tiszta szel­lem álla­po­tát a mély­sé­ges hitre ala­pozza, azaz arra az álla­potra, ami­kor az ember min­den világi vágyá­tól meg­sza­ba­dul. A Taek­wondo végső esz­mény­képe ebben az egy­sé­ges álla­pot­ban talál­ható meg. Ebben a lel­ki­ál­la­pot­ban vagy "nir­vá­ná­ban" az ember felül­ke­re­dik a saját egó­ján. A végső cél, amit a Taek­wondo el kíván érni, az való­já­ban egy olyan sportág, amely­ben az ember kon­cent­rál min­den moz­du­latra, miköz­ben elűz magá­tól min­den világi gon­do­la­tot és aggo­dal­mat. "egy­ség" test és az agy, lélek és anyag egysége.
For­mai küzdelem

Ami­kor a tanuló a folya­ma­tos gya­kor­lás során eljut arra a szintre, hogy a bázis– és a for­ma­gya­kor­la­tok rend­sze­res csi­szo­lása után a tech­ni­ká­kat kielé­gítő módon hajtja végre, akkor ideje elkez­deni a part­ner­rel tör­ténő gya­kor­lást is. Célja, hogy a tanuló a meg­is­mert és a for­ma­gya­kor­la­tok­ban gya­ko­rolt moz­du­la­tok mögé valós jelen­tést talál­jon. A for­mai küz­de­lemre úgy tekint­he­tünk, mint páro­san vég­re­haj­tott bázisgyakorlatokra.
Törés­tech­nika (Kyokpa)

A törés­tech­ni­kák célja a meg­fe­lelő kon­cent­rá­ció és olyan lel­ki­ál­la­pot eléré­sé­nek elsa­já­tí­tása, ami a külön­böző (minél több vagy minél kemé­nyebb) cél­pon­tok eltö­ré­sé­hez szük­sé­ges. Meg­mu­tatja, hogy a töké­le­te­sen kivi­te­le­zett tech­ni­kák­ban micsoda erő rejlik.
Önvé­de­lem (Hosin Sul)

Az önvé­de­lem a Taek­wondo éles hely­ze­tek­ben tör­ténő alkal­ma­zá­sá­nak gya­kor­lása. Lénye­gé­ben ez a Taek­wondo leg­alap­vetőbb célja. Segít abban, hogy egy valós hely­zet­ben meg tud­juk védeni magun­kat, vagy máso­kat a meg­ta­nult tech­ni­kák segít­sé­gé­vel. Hogy a tanít­vá­nyok meg­kezd­hes­sék a tanu­lá­sát, már komoly isme­ret­anyagra és szá­mos, az edzé­se­ken elsa­já­tí­tott képes­ségre van szük­sé­gük, ezért csak haladó szin­ten kezdő­dik még az oktatása.


Copyright © Universum Taekwondo & Hapkido
Adószám: 18108141−1−41