Először jársz itt?


Ha még nem jártál nálunk, azt javasoljuk először kattints ide!


Edzőtábor 2019!


Hotel Fortuna, Zalakaros Gyógyfürdő tér 6.
2019. augusztus 5-9.Edzés időpontok


Taekwondo:
(6−10 éves korig)
H, Sze: 18:15−19:15

(11 éves kortól)
H, Sze: 18:15−20:00

Hapkido
(12 éves kortól)
H, Sze: 17:00-18:30;
18:30−20:00
(2 csoport) [...]


A Hapkido


Koreai önvé­delmi harcművészet.

A Hap­kido nem úgy ala­kult ki, mint más harcmű­vé­sze­tek, itt az ere­deti ? ősi ? önvé­delmi tech­ni­kán van a hangsúly.
Az edzés eredménye

A test nagyobb erőre és kitar­tásra tesz szert, haj­lé­ko­nyabbá válik, javul a kon­dí­ció. Az edzé­se­ken szer­zett tapasz­ta­la­tok­nak köszön­hetően hatá­so­san tud­juk hárí­tani a támadásokat.
Szel­lemi fejlődés

Egy bizo­nyos idő után vál­to­zás követ­ke­zik be a szel­lemi hoz­zá­ál­lás­ban:
A tanít­vány nem keresi a lehető­sé­get a vere­ke­désre, hogy öniga­zo­lást nyer­jen, hanem meg­pró­bálja elkerülni.
A hap­kido technikái

A Hap­kido harcmű­vé­szet szá­mos tech­ni­kát tud fel­mu­tatni, fegy­ver­rel vagy anél­kül, mivel nem ismer kor­lá­to­kat a tech­ni­kai válasz­ték terén: ütő– és rúgó tech­ni­kák, vég­ta­gok nyúj­tása, az ellen­fél dobása stb.
Bang Bagy­mes­ter, Kyung Won

8 danos Hap­ki­do­ban, 7 danos Taek­won­do­ban. Kore­á­ban rég­óta az egyik leg­fon­to­sabb sze­mély­nek tart­ják a hap­ki­do­val kap­cso­la­to­san, és nagy tekin­tély­nek örvend ered­mé­nye­i­nek és okta­tási tevé­keny­sé­gé­nek köszönhetően.
Do Am Szövetség

A szö­vet­ség licence alá tar­to­zik a Hap­kido elter­jesz­tése és taní­tása Bang Nagy­mes­ter nevé­ben, és egy­sé­ges, köte­lező minő­ségi elvá­rá­so­kat állít fel az okta­tás­sal és az okta­tók­kal szem­ben. Tag­jai közé tar­toz­nak magán­sze­mé­lyek és egyesületek.

Tag­ja­i­nak kép­zé­sére és további kva­li­fi­ká­lá­suk­hoz rend­sze­rere­sen szer­vez a szö­vet­ség sze­mi­ná­ri­u­mo­kat, tan­fo­lya­mo­kat Bang Nagy­mes­ter vezetésével.
Do Am

Am: kore­a­iul azt jelenti szikla.
Do: jelen­tése út.

Mások a Do Am kife­je­zést tisz­te­let­beli cím­ként adták olyan sze­mé­lyek­nek, akik élet­út­ju­kat tán­to­rí­tat­la­nul vit­ték végig.
Koreai önvé­delmi harcművészet

A Hap­kido egy koreai önvé­delmi harcmű­vé­szet, ame­lyet a 20. szá­zad köze­pén fej­lesz­tet­tek ki. Rész­ben vissza­ve­zet­hető a japán Daito Ryu Aiki Ju Jut­s­ura, mint az Aikido.
A kez­de­tek

A japán Daito Ryu Aiki Ju Jutsu mes­ter, Sogaku Takeda, magá­hoz vett egy koreai tanít­ványt, aki mes­tere halála után vissz­tért Kore­ába. Az ő neve Choi Yong-Sul és ő a Hap­kido megalapítója.

Koreai harcmű­vé­sze­tek integrációja

A Takeda mes­tertől tanult tech­ni­kák közé később koreai harcmű­vé­szeti tech­ni­kák integ­rá­lód­tak, mint a Tae Kyon, mely a Taek­wondo egyik elő­fu­tá­rá­nak számít.
Jelen­tése

Hap: a har­mó­niát jel­ké­pezi a szel­lem és a test között.
Ki: a szel­lemi és a testi erőt jel­ké­pezi.
Do: az utat jel­ké­pezi és a taní­tási módszert.Copyright © Universum Taekwondo & Hapkido
Adószám: 18108141−1−41