Először jársz itt?


Ha még nem jártál nálunk, azt javasoljuk először kattints ide!


Edzőtábor 2019!


Hotel Fortuna, Zalakaros Gyógyfürdő tér 6.
2019. augusztus 5-9.Edzés időpontok


Taekwondo:
(6−10 éves korig)
H, Sze: 18:15−19:15

(11 éves kortól)
H, Sze: 18:15−20:00

Hapkido
(12 éves kortól)
H, Sze: 17:00-18:30;
18:30−20:00
(2 csoport) [...]


A Taekwondo története


A Taek­wondo viszony­lag új modern harcmű­vé­szet, a mai tech­ni­ká­i­nak a túl­nyomó több­sé­gét a XX. szá­zad 50-es 60-as évei­ben ala­kí­tot­ták ki a Koreai mes­te­rek. Mivel egy dina­mi­kus, fejlődő képes harcmű­vé­szeti ágazat­ról van szó, a mai napig is folya­ma­to­san vál­to­zik, fejlődik.

A Taek­wondo ere­dete az idő­szá­mí­tá­sunk előtti I. szá­zadi tár­sa­dal­ma­kig vezet­hető vissza. Ebben az idő­ben a Koreai fél­szi­ge­ten három király­ság ala­kult ki: Silla (ie. 57.), Kogu­ryo (ie. 37.) és Baekje (ie. 18.). Ezek a király­sá­gok évszá­za­do­kon ­ke­resz­tül harc­ban álltak egy­más­sal a fél­szi­get feletti uralomért.A három király­ság közül Silla volt a leg­ki­sebb, így másik két szom­szédja részéről folya­ma­tos táma­dá­sok érték. 540-ben új uralkodó,

A király fel­is­merte, hogy a kato­nai neve­lést gyer­mek­kor­ban kell elkez­deni, ezért jól kép­zett vezetők irá­nyí­tá­sá­val a nemes ifja­kat táborba gyűj­tötte, ahol a fegy­ver­for­ga­tá­son kívül külön­féle művé­sze­te­ket, filo­zó­fiai, val­lási alap­fo­gal­ma­kat és helyes erköl­csi maga­tar­tást tanul­tak. A Hwarang-do elmé­le­té­nek kidol­go­zá­sát Won Kwang Bopsa a kor leg­na­gyobb budd­hista tanító mes­tere végezte, aki egy olyan harci művé­szeti for­mát alko­tott, ami össz­hang­ban volt a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel, és mag­ját az um-yang (yin-yang) filo­zó­fi­á­ját képezte. Mint zárt lovagi tes­tü­let­nek, a kor hagyo­má­nyai sze­rint — vezér­gon­do­lat­ként — le kel­lett fek­tet­niük a saját, eszmei-irányító alap­sza­bá­lyu­kat, az aláb­biak szerint.

Az öt szabály:

    - Légy hű hazád­hoz és királyodhoz!
    - Légy enge­del­mes szüleidhez!
    - Légy tisz­tes­sé­ges barátaidhoz!
    - Soha ne hát­rálj meg a harcban!
    - Csak az igaz­sá­gért ölj!

A kilenc erény:

Embe­ri­es­ség, Becsü­le­tes­ség, Udva­ri­as­ság, Tudás, Biza­lom és Barát­ság, Ked­ves­ség, Böl­cses­ség, Hűség, Bátorság

Hwa­rando kikép­zés­ben nagy hang­súlyt fek­tet­tek mind a fegy­ve­res mind a fegy­ver nél­küli közel­harc kép­zé­sére. Ha hinni lehet a kora­beli tör­té­ne­tek­nek, már ekkor magas szín­vo­nalú láb tech­nika jel­le­mezte a stílust.

Az első máig fenn maradt Harcmű­vé­szeti vonat­ko­zású emlé­kek ebből az időből szár­maz­nak: a Kogu­ryu dinasz­ti­abeli Muyong-chong és Kakchu-chong nevű kirá­lyi sír­em­lé­kek falain, illetve mennye­ze­tén lévő fal­fest­mé­nyek, melyek egy­más­sal küzdő fér­fi­a­kat ábrázolnak.

A Hwarang-do külö­nít­mé­nyek­kel meg­erő­sö­dött Silla i.sz. 668-ban elfog­lalta Kogu­ryo és Baek-Je király­sá­go­kat, s ily módon meg­szü­le­tett az első egy­sé­ges Koreai Király­ság, bár még Kíná­val 735-ig vol­tak hábo­rúk a határ kérdésében.Silla e dicső­sé­ges kor­sza­ká­ban sok gaz­da­gon díszí­tett budd­hista kolos­tor, temp­lom és pagoda épült, szám­ta­lan fal­fest­mény és szo­bor szü­le­tett. Ezek­ből a műal­ko­tá­sok­ból kide­rül, hogy az akkor alkal­ma­zott test­tar­tá­sok mennyire hason­lí­tot­tak a ma ismert tech­ni­kákra. Kyungju-ban — Silla fővá­ro­sá­ban– a Pulkuk-sa Temp­lom Gyé­mánt (Kumkang) Óriá­sok Tor­nyá­ban pél­dául két hatal­mas szo­bor talál­ható, akik egy­más­sal szem­ben taek­wondo állás­ban állnak

A kon­fu­ci­o­niz­mus mind a mai napig jel­lemzi a Koreai harcmű­vé­sze­tek nagy részét. Szem­ben pél­dául a Japán harcmű­vé­sze­tek­kel, ahol több­nyire a Zen Budd­hiz­mus adja a szel­lemi hátteret.

A Silla által lét­re­ho­zott egy­sé­ges Koreai állam végül belülről hul­lott darab­ja­ira, és az orszá­got egy Van Gon (877−943) neve­zetű had­ve­zér­nek sike­rült újra­egye­sí­te­nie 935-ben. Az új állam és a dinasz­tia Koryo néven 1392-ig állt fenn. Innen ered a Korea elne­ve­zése is az Euró­pai nyelvekben.

1392-ben a Koryo dinasz­tiát fel­vál­totta a Li dinasz­tia. Mely­nek első kirá­lya Li Szong Gé meg­fosz­totta trón­já­tól a Koryo dinasz­tia utolsó kirá­lyát is és The­dzsó néven ült trónra. A Li dinasz­tia az orszá­got Cso­szon­nak nevezte, így ezt a kor­sza­kot szok­ták O-Csoszonnak is nevezni. Ez a kor­szak lénye­gé­ben 1910-ig a Japán meg­szál­lás kez­de­téig tartott.

Ebben az idő­ben a harcmű­vé­sze­te­ket első­sor­ban a had­se­reg­ben oktat­ták, illetve meg vol­tak a köz­nép­nek is a maga harcmű­vé­szeti játé­kai, pél­dául a Soo Bak és a Taek Kyon. Máig rend­sze­re­sen ren­dez­nek Soo Bak és Taek Kyon ver­se­nye­ket a Dan-O ünne­pek alkal­má­val (Május 5.-én és Augusz­tus 15-én).

A 19. szá­zad végén és a 20. szá­zad ele­jén, Kore­á­ért és a kör­nyező terü­le­te­kért, három nagy­ha­ta­lom ver­seny­zett, Kína, Orosz­or­szág és Japán. Végül Japán sze­rezte meg Koreát, és szinte gyar­mati sorba taszí­totta. A Koreai népet szinte töké­le­te­sen kizsák­má­nyol­ták és meg­pró­bál­ták elja­pá­no­sí­tani. Ekkor a Koreai közép­osz­tály, ha isko­láz­tatni akarta a gye­re­keit, csak Japánba tudta elkül­deni őket tanulni. Ezek a Japán­ban tanuló Koreai fia­ta­lok talál­koz­tak a Japán harcmű­vé­sze­tek­kel, és az akko­ri­ban Japán­ban elter­jedő Oki­na­wai ere­detű Kara­té­val is.

Ilyen Koreai fia­tal­em­ber volt Choi Hong Hi, aki a Taekwon-do kife­je­zést kita­lálta és később az ITF elnöke lett. De Choi Yong Sul is, aki Takeda Soga­ku­tól tanult Daito Ryu Aiki Jit­sut (az Aikido elődje), majd haza­térve kom­bi­nálva Koreai stí­lu­sok­kal Yu Kwon Sul néven oktatta, amely­ből később a Hap­kido lett. Illetve Hyung Yee Choi is, aki Choi Hong Hi rokona volt és Mas­utatsu Oyama néven Japán­ban a Kyok­ushin Karate meg­ala­pí­tója lett.

1945-ben a Japán had­se­reg meg­adta magát. Kore­ába a 38. szé­les­ségi körtől délre az Ame­ri­kai, attól északra pedig a Szov­jet had­se­reg vonult be. Az Ame­ri­kai zóná­ban a Koreai Köz­tár­sa­ság (Dél-Korea), a Szov­jet zóná­ban pedig a Koreai Népi Demok­ra­ti­kus Köz­tár­sa­ság (Észak-Korea) jött létre.

1950. Június 25.-én kirob­bant a háború a két Koreai állam között. Az Észa­kiak hetek alatt elfog­lal­ták Dél-Korea 90%-át. A Déliek olda­lán előbb az Ame­ri­ka­iak és az ENSZ csa­pa­tok kap­cso­lód­tak be a hábo­rúba majd az Észa­kiak olda­lán 1 mil­lió Kínai ?önkén­tes?. A háború 1953. Július 27-án Pan­min­dzson­ban fegy­ver­szü­net­tel ért véget. A két Korea terü­leti és poli­ti­kai meg­osz­tott­sága máig tart.

A hosszú Japán meg­szál­lás után Dél-Koreában, a külön­böző harcmű­vé­szeti isko­lák (Kwan-ok) egy­más után nyi­tot­ták meg a kapu­i­kat. Ezek­ben az isko­lák­ban a leg­több eset­ben egy­más mel­lett több­féle harcmű­vé­szeti stí­lust oktat­tak, illetve ekkor még nem volt éles határ­vo­nal a külön­böző stí­lu­sok között. Ezek­nek az isko­lák­nak a közös jel­lemzője volt, hogy egy jele­sebb mes­ter, az iskola vezetője köré tömö­rül­tek. Tulaj­don­kép­pen ez adta nekik az össze­tartó erőt. Érte­lem­szerűen ekkor még nem létez­tek a stí­lu­sok­nak sem szer­ve­ze­tei, sem szö­vet­sé­gei. Később eze­ket a harcmű­vé­szeti stí­lu­so­kat igye­kez­tek nem­zeti szö­vet­sé­gek­ben tömöríteni.

Maga a Taekwondo szó is ekkor buk­kan fel elő­ször. Choi Hong Hi adta az általa gya­ko­rolt harcmű­vé­szeti ágazat­nak 1955-ben. Ekko­ri­ban ő a Dél-Koreai had­se­reg­ben oktatta a Taekwondot. Később a harcmű­vé­szeti isko­lák­ban, Kwan-okban gya­ko­rolt stí­lu­sok egy része is átvette a Taekwondo kifejezést.

1958-ban lét­re­jön a Tang Soo Do Soo Bahk Do Asso­ci­a­tion amely magába tömö­ríti a külön­böző harcmű­vé­szeti stí­lu­so­kat és szer­ve­ze­te­ket. 1950-ben az alábbi főbb isko­lá­kat és stí­lu­so­kat tar­tot­ták nyil­ván Dél-Koreában: Moo Duk Kwan, Ji Do Kwan, Yon Moo Kwan, Han Moo Kwan, Chang Moo Kwan, Kang Moo Kwan, Che­ong Moo Kwan, Chung Do Kwan, Chong Do Kwan, Chong Kyong Kwan, Kuk Moo Kwan, O Do Kwan, Song Moo Kwan, Song Moo Kwan.

1959-ben jön létre a Korean Taek­wondo Fede­ra­tion (Koreai Taek­wondo Szö­vet­ség). Az új Szö­vet­ség elnöke Che Myung Sin lett, majd őt rövi­de­sen követte az elnöki szék­ben Choi Hong Hi. Miután a taek­wondo Koreán kívül is kez­dett elter­jedni, a meg­szü­lető nem­zeti szö­vet­sé­gek koor­di­ná­lá­sára a koreai mesterek-vezetők 1966. március 22.-én életre hív­ták az ITF –et (Inter­na­ti­o­nal Taek­wondo Fede­ra­tion) Szőul köz­pont­tal. 1968-ban azon­ban konf­lik­tus támadt Choi Hong Hi és az ITF illetve a KTA egyéb vezetői– pon­to­sab­ban a koreai állam vezetői között. Egyes hír­for­rá­sok sze­rint Choi Hong Hi, aki a taekwondo-ban betöl­tött magas funk­ció mel­lett a dél-koreai had­se­reg altá­bor­na­gya is volt bele­ke­ve­re­dett a Pak Csong Hi ( 1961–1979-ig ő volt Dél-Korea dik­tá­tora) elle­nes kato­nai puccsba. Ám a kato­nai meg­dön­tés kudarcba ful­ladt és Choi Hong Hi-nek mene­kül­nie kel­lett Dél-Koreából. Ez a taek­wondo ket­té­sza­ka­dá­sát ered­mé­nyezte, mivel a Kana­dába emig­ráló Choi Hong Hi volt az ITF elnöke, így magá­val vitte az ITF nevet — pon­to­sab­ban a licen­cet– és per­sze az inst­ruk­to­rok egy részét is. Így Toronto köz­pont­tal egy Dél-Koreától füg­get­len ITF szö­vet­ség kezdte meg a műkö­dé­sét, mely minden kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott Szöullal.

A Koreai Taek­wondo Szö­vet­ség (KTA) új elnöke Um Yong Kim lett, aki a dél-koreai köz­pontú taekwondo-t választó nem­zeti taek­wondo szö­vet­ség koor­di­ná­lá­sára, össze­fo­gá­sára ill. az un. ITF pót­lá­sára 1973. május 26.-án meg­ala­pí­totta a WTF (World Taek­wondo Fede­ra­tion) nevű szer­ve­ze­tet. A WTF ala­kuló kong­resszu­sá­val egy idő­ben került meg­ren­de­zésre az 1. WTF Taek­wondo Világ­baj­nok­ság (1973.05.26 Szöul) ahol 20 ország 200 ver­senyzője küz­dött meg a címekért.

Az első világ­baj­nok­sá­got követte sorra a többi és emel­lett meg­ren­de­zésre kerül­tek a kon­ti­nens baj­nok­sá­gok is. A szá­mos magas szintű ver­seny a világ sport­dip­lo­má­ci­á­ját is meggyőzte, és 1975 októ­ber 08.-tól a WTF-et fel­vet­ték a Nem­zet­közi Sport­szö­vet­sé­gek Szer­ve­zete (AGFIS) tag­jai sorába. 1980-ban a NOB (Nem­zet­közi Olim­piai Bizott­ság) moszk­vai ülésén elis­merte a WTF-et és így 1988-ban a szö­uli és 1992-ben a bar­ce­lo­nai olim­pián már mint bemu­tató olim­piai spor­tág­ként sze­re­pelt. 2000–ben Syd­ney­ben már mint hiva­ta­los olim­piai sportág szerepelt.

Magyar­or­szá­gon 1989 már­ci­u­sá­ban Patak­falvy Mik­lós 6. Danos mes­ter ala­pí­totta meg a Magyar WTF­ Ta­ek­wondo Szövetséget.Copyright © Universum Taekwondo & Hapkido
Adószám: 18108141−1−41